Јавна набавка за извођење радова на изолацији крова зграде Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Историјски архив „Топлице“, ул. Пасјачка бр. 2, Прокупље.
Врста наручиоца: Установа.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Набавка радова.
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су радови на изолацији крова зграде архива
Ознака из општег речника набавке: 45261410 – Радови на изолацији крова
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну
документацију у просторијама Историјског архива „Топлице“ Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2,18400
Прокупље,сваког радног дана од 08,00 – 14,00 сати, на порталу Управе за јавне набавке, на интернет
страни наручиоца: www.arhivtoplice.org.rs .
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:Понуђач подноси понуду непосредно или путем
поште,у затвореној коверти са назнаком“понуда за јавну набавку 1/2018-изолација крова“ на адресу
наручиоца Историјски архив „Топлице“,ул.Пасјачка бр. 2,18400 Прокупље.
Понуђач је обавезан да на полеђини коверте(омота) упише назив,адресу,број телефона и контакт особу.Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе
за јавне набавке. Благовременим понудама сматраће се оне понуде које буду приспеле у просторије
наручиоца најкасније до 10.09.2018.год. до 10:00 сати без обзира на начин достављања.Понуда мора да
буде јасна, недвосмислена,читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање приспелих понуда одржаће се истог дана по
истеку рока за подношење понуда, односно дана 10.09.2018.год. у 10:30 сати на напред наведеној адреси
за подношење понуда.Отварање понуда врши Комисија по редоследу приспећа.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда,Комисији за јавну набавку доставе
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити
заведено код понуђача,оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, односно обустави поступка биће донета у оквирном
року од 10 дана од дана отварања понуда.
Лица за контакт:Све информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног
дана у времену од 08,00 – 14,00 сати на телефон 027/329-546 или email: arhiv@prokuplje.org.rs Особa за
контакт: Милош Ђокић 062/8824224.

Комисија за спровођење

 

Потребну документацију преузмите овде:

Конкурсна документација

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM