Спољна служба


Служба заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива ( спољна служба)

Службу заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива чине два архивиста са високом школом. Радне обавезе обављају на територији садашњег Топличког округа обилазећи 294 активне регистратуре.

Спољна служба:

 • обавља послове заштите архивске грађе и регистартурског материјала ван Aрхива;
 • прати рад регистратура и даје стручна упутства истима и на терену предузима мере за њену заштиту;
 • разматра Листу категорија, регистратурског материјала са роковима чувања, које доносе имаоци архивске грађе и даје сагласност на исту;
 • ради на евидентирању регистратура;
 • врши комплетан преглед архивске грађе и регистратурског материјала у регистратури;
 • пружа стручну помоћ регистратурама;
 • пружа помоћ за израду листе категорије регистратурског материјала са роковима чувања;
 • врши непосредни увид у регистратурски материјал предложен за излучивање у регистратури;
 • преузима архивску грађу;
 • евидентира архивску грађу и регистратурски материјал ван Архива;
 • ради на заштити архивске грађе и регистратурског материјала у регистратурама;
 • ради на заштити и евидентира архивску грађу у приватном власништву (откуп, поклони, завештања и др.);
 • обавља и друге послове по налогу директора Архива.

 Контакт службе: spoljna@arhivtoplice.org.rs

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM