Служба депоа


Служба депоа упошљава једног архивисту и једног архивског манипуланта.

Депо Архива чине пет просторије и ходник у згради где је седиште Архива.

Депо испуњава основне услове за чување архивске грађе, чини посебну целину у оквиру зграде, заштићен је улазним металним вратима и металним прозорима са решеткама, нема влаге, све полице у депоу су металне, поседује противпожарну опрему и систем за детекцију и дојаву пожара.

Архив у свијим депоима чува 2400 дужних метара архивске грађе, чији је хронолошки распон од 1889 до 2015 године.

Архивска грађа која се чува у депоима годинама је трпела разна оштећења, по извештају комисије Архива Србије о стању превентивне заштите у ИА „Топлица“ Прокупље, преко 50% је оштећено при чему се интезитет оштећења креће од средњег до веома тешког, део грађе је био микробиолошки заражен, главни узрок оштећења је ранији смештај у сутурену Општине Прокупље.

Служба депоа:

  • обавља послове везане за пријем архивске грађе (по фондовима);
  • смешта архивску грађу и одржава у депоу;
  • издаје архивску грађу на обраду и сређивање;
  • издаје архивску  грађу на коришћење;
  • води евиденцију за целокупну архивску грађу у депоу;
  • води евиденцију за издату архивску грађу;
  • ради на изради шема, класификације фондова у депоу, водича и топографског прегледа;
  • води књиге пријема архивске грађе и др.информативних средстава;
  • обавља и друге послове по налогу директора Архива.

Контакт службе: depo@arhivtoplice.org.rs

 

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM