Општа служба


Служба за опште послове подељена је на одсек за рад са странкама, финансијске послове и помоћно особље: за рад са странкама упошљена су три архивска помоћника , Архив пружа услуге грађанству сваког радног дана од 08 до 15 часова, финансијске послове обављају два радника, а помоћно особље чине чистачица и домар.

Општа служба:

 • пријем и завођење поште, разврставање завршених предмета по групама и развођење по листи категорија регистратурског материјала с роковима чувања,
 • пријем и давање обавештења странкама,
 • припрема и израда уверења, потврда, овера преписа – на тражење странака,
 • умножавање материјала,
 • састављање и обрада материјала у вези са седницама Управног и Надзорног одбора,
 • отварање и коплетна обрада персоналног досијеа радника,
 • вођење комплетне евиденције о присуству радника на раду и изостанцима,
 • послови у вези са пријемом новог радника (комплетна обрада материјала),
 • послови у банци,
 • израда плана набавке опреме,
 • набавка материјала на основу требовања и плана набавке,
 • издавање потрошног и другог материјала радницима на употребу,
 • послови око избора извођача радова, односно око одлучивања о избору  и набавци опреме и материјала,
 • пословизаштите од пожара, обавља и друге послове по налогу директора.

Контакт службе: opsta@arhivtoplice.org.rs

 

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM