Јавна набавка мале вредности – Адаптација просторија Топличког архива

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

На основу чл. 32 и 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка, заведена   у деловоднику под бр.01-320/16 од 08.09.2016 године

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца:   Истроријски архив „Топлице“ Прокупље.

Адреса Наручиоца: Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.

Интернет страница наручиоца:  www.arhivtoplice.org.rs

Врста Наручиоца:      установа

Врста поступка јавне набвке:    јавна  набaвка  мале вредности.

Врста предмета:  Радови на адаптацији просторија Топличког архива

Ознака из општег речника набавке:  452672700 адаптација зграда

Број партија:  нема

Елементи критеријума за доделу уговра: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет  адреса где је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs). и на интернет сраници  Топличког архива, (www.arhivtoplice.org.rs). а може се преузети лично у просторијама Топличког архива.                                                                                                                                 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се могу достављати лично или поштом на адресу наручиоца-Историјски архив Топлице Прокупље ул. Пасјачка бр.2.  сваког радног дана од 7:30  до 14:30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком:„Понуда за јавну набавку број ЈН бр. 1-Р/МВ-16, Радови на адаптацији Топличког архива  “(НЕ ОТВАРАТИ)“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Рок за подношење понуде је 10  данa од дана објављивања позива за поднишење понуда на Порталу  Управе за јавне набавке.

Последњи дан рока за подношење понуда 22.09.2016 до 11:00 часова. Благовремене  ће се сматрати  све понуде које физички стигну на писарницу Наручиоца, најкасније до 22.09.2016 до 11 часова сматраће се благоввременом.

Ако понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда,  вратити неотворену подносиоцу понуде, са назнаком неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање понуда  ће се обавити 22.09.2016  године у 11:30 часова у просторијама Топличког архива, ул. Пасјачка бр.2, Прокупље.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отврања   понуда:                                                                                                                                     Представници понуђача могу  учествовати у поступку отварања понуда уз доставу  пуномоћја за учествовање у отварању понуда.

Рок за доношење одлуке:  10  дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт:  Љубинка Коџуловић,  тел 027/329-546
е- mail адреса: ljubinka.kodzulovic@gmail.com

 

 

 

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM