ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

На основу члана 57 и чл.116 Закона о јавним набaвкама („Сл.гласник“ РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:  Историјски архив „Топлице“ Прокупље

Адреса наручиоца: Пасјачка бр.2. 18400  Прокупље.

Врста наручиоца:   установа

Интернет страница наручиоца: arhivtoplice.org.rs

Врста предмета:  Радови на адаптацији просторија Топличког архива у Прокупљу

Ознака из општег речника набавке: 45262700 Адаптација зграда

Процењена вредност: 2.101.660,00 дин.  без ПДВ-а.

Број примљених понуда:  9 понуда

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Понуђена цена:    

највиша понуђена цена:    2.220.155,00   дин.

најнижа понуђена цена:    1.667.858,46   дин.

 

Датум доношења одлуке о додели  уговора: 30.03.2016 год.

Назив понуђача са којим је закључен уговор:

„ФНН-Јорданов”,  са седиштем  у  Нишу ул. Пролетерска бр.6

Матичани  број:  17658166;

ПИБ: 108922456;

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  извођач наступа самостално

Вредност  уговора:   1.667,858,46  дин без ПДВ-а

Датум закључење уговора:  30.09.2016 год.

Период важења уговора:  најдуже до краја буџетске године.

Околности које прдстављају основ за измену уговора: 

 

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM