Служба сређивања


Службу сређивања и обраде архивске грађе и збирки чине два архивиста са високом школом (професор историје и педагог) и шест архивска помоћника.

Служба сређивања:

 • ради на разврставању архивске грађе на фондове,
 • ради на изради историјске белешке,
 • врши класификацију грађе у фонду,
 • ради на обради књига,
 • систематизује архивску грађу у фонду,
 • излучује безвредан регистратурски материјал у Архиву,
 • сређује и обрађује фотографије,
 • ради на изради информативних средстава,
 • према програму учествује у културно-просветној и изложбеној активности Архива, односно сарадње са сродним институцијама,
 • ради на изради плана за микрофилмовање грађе фондова и збирки у циљу заштите као и плана за лучење докумената.
 • обавља и друге послове по налогу директора Архива.
© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM