Одлука о додели уговора у јавној набавци радова – изолација крова

            У јавној набавци радова – изолација крова, бира се као најповољнија понуда понуђача Сам Перић ПР из Крушевца, Р. Тодоровића Тоше бр. 9, заведена код наручиоца под бр. 01-418 од 10.09.2018.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних радова.

Увид у одлуку можете остварити на следећем линку :  odluka o dodeli ugovora

 

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM