ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЗАМЕНУ ПРОЗОРА И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ЗГРАДИ АРХИВА

Наручилац: Историјски архив „Топлице“, ул. Пасјачка бр. 2, Прокупље.

Врста наручиоца: Установа.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Предмет јавне набавке: Набавка радова.

Опис предмета јавне набавке: Замена прозора и постављање изолације

Ознака из општег речника набавке: 45261410 – Фасадни радови

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама Историјског архива „Топлице“ Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2,18400 Прокупље,сваког радног дана  од 08,00 – 14,00 сати, на порталу Управе за јавне набавке, на интернет страни наручиоца: www.arhivtoplice.org.rs .

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште,у затвореној коверти са назнаком“понуда за јавну набавку 1/2019-замена прозора и постављање изолације“ на адресу наручиоца Историјски архив „Топлице“,ул.Пасјачка бр. 2,18400 Прокупље.

Понуђач је обавезан да на полеђини коверте(омота) упише назив,адресу,број телефона и контакт особу .Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке. Благовременим понудама сматраће се оне понуде које буду приспеле у просторије наручиоца најкасније до 01.08.2019.год. до 10:00 сати без обзира на начин достављања.Понуда мора да буде јасна, недвосмислена,читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање приспелих понуда одржаће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно дана 01.08.2019.год. у 10:30 сати  на напред наведеној адреси за подношење понуда.Отварање понуда врши Комисија по редоследу приспећа.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда,Комисији за јавну набавку доставе пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда.Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача,оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, односно обустави поступка биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт:Све информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног дана у времену од 08,00 – 14,00 сати на телефон 027/329-546 или email: djole1982@yahoo.com      Особa за контакт:  Милош Ђокић 062/8824224

КОКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА СЛЕДЕЋИ ЛИНК:  Кonkursna dokumenatacija 

© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM