ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЗАМЕНУ ПРОЗОРА И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ЗГРАДИ АРХИВА

Наручилац: Историјски архив „Топлице“, ул. Пасјачка бр. 2, Прокупље.

Врста наручиоца: Установа.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Предмет јавне набавке: Набавка радова.

Опис предмета јавне набавке: Замена прозора и постављање изолације

Ознака из општег речника набавке: 45261410 – Фасадни радови

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације:Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама Историјског архива „Топлице“ Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2,18400 Прокупље,сваког радног дана  од 08,00 – 14,00 сати, на порталу Управе за јавне набавке, на интернет страни наручиоца: www.arhivtoplice.org.rs .

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште,у затвореној коверти са назнаком“понуда за јавну набавку 1/2019-замена прозора и постављање изолације“ на адресу наручиоца Историјски архив „Топлице“,ул.Пасјачка бр. 2,18400 Прокупље.

Понуђач је обавезан да на полеђини коверте(омота) упише назив,адресу,број телефона и контакт особу .Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке. Благовременим понудама сматраће се оне понуде које буду приспеле у просторије наручиоца најкасније до 01.08.2019.год. до 10:00 сати без обзира на начин достављања.Понуда мора да буде јасна, недвосмислена,читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање приспелих понуда одржаће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно дана 01.08.2019.год. у 10:30 сати  на напред наведеној адреси за подношење понуда.Отварање понуда врши Комисија по редоследу приспећа.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда,Комисији за јавну набавку доставе пуномоћје за учешће у  поступку отварања понуда.Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача,оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, односно обустави поступка биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт:Све информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног дана у времену од 08,00 – 14,00 сати на телефон 027/329-546 или email: djole1982@yahoo.com      Особa за контакт:  Милош Ђокић 062/8824224

КОКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА СЛЕДЕЋИ ЛИНК:  Кonkursna dokumenatacija 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ДРВЕНЕ ГРАЂЕ (ДАСКЕ)

Комисија Историјског архива „Топлице“ формирана за спровођење продаје дрвене грађе, скинуте са крова Архива приликом замене кровног покривача,  упућује јавни позив за усмено надметање који ће се одржати 12.03.2019. године са почетком у 12:00 часова у просторијама Историјског архива „Топлице“, улица Пасјачка бр. 2, у Прокупљу.

-Почетна цена  грађе (дасака) је 1200 динара по метру кубном.

-Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

-Увид у стање предмета продаје може се обавити сваког радног дана од 08:00-12:00.

-Превоз на терет купца

Уколико по највишој понуђеној цени не буде откупљена целокупна количина од стране једног учесника, право куповине по истој цени имаће и остали учесници јавног надметања, с тим да предност има учесник који је заинтересован да откупи већу количину .

Сва додатна обавештења на број телефона 027/329-546

Пожртвован рад установа културе крунисан признањем „Културни образац“ на крају 2018. године

Успех у раду прокупачких установа културе у 2018. години, потврђен је  признањем “Културни образац“, коју је за посвећени рад на корист културе добила Градски већник за културу Милица Ерић. Она је поводом тога одржала састанак са директорима установа културе, на којем се традиционално окупљају на крају сваке календарске године, како би сумирали резултате и договорили планове за нове задатке, који треба да донесу бољитак на пољу културе у граду.

Више о томе на следећем линку:

https://prokuplje.org.rs/vesti/rad-ustanova-kulture-krunisan-priznanjem-kulturni-obrazac/?fbclid=IwAR0-9yXkNBtSqw4kNfsB9XcTdGeGreo7fKgsh5PtG9rOs5iezBDOvZ4PZ20

Састанак директора установа културе са Милицом Ерић, чланом Градског већа Прокупља задуженом за културу

Члан Градског већа Прокупља задужена за културу, Милица Ерић, одржала је састанак са директорима установа културе, на којем се разговарало о изради нацрта буџета, плановима и програмима за наредну годину.

 

Директор Историјског архива Топлице, Милан Стојановић, овом приликом је истакао да ће поред редовних активности, у наредној години приоритет бити завршетак адаптације зграде Архива.

-Надамо се да ћемо уз помоћ локалне самоуправе и Министарства културе успети да завршимо адаптацију зграде и да ова установа   добије изглед онакав какав јој и приличи, истакао је Стојановић.

Опширније на следећем линку:  https://prokuplje.org.rs/vesti/zajedno-do-najboljih-kulturnih-sadrzaja-za-gradjane-prokuplja/?fbclid=IwAR3n8jp7vOz3QTEuxjTQ2iNLXcr9E8Y27Dpn-vcxuKFy6r_2mKLHMDY0IJY

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ ПОЦИНКОВАНОГ ЛИМА

На основу Одлуке Управног одбора Историјског архива „Топлице „Прокупље, број:01-551/18 од 21.11.2018.год. комисија за спровођење продаје лима  скинутог  са крова Архива приликом замене кровног покривача  упућује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПРОДАЈУ ПОЦИНКОВАНОГ ЛИМА

 

Техничке карактеристике

 

Површина лима је око 578 м2.

Процењена дебљина лима је око 0,5 mm.

Процењена вредност лима  је 18 динара по килограму.

Поцинковани лим се може разгледати сваког радног дана  од 08 – 15 сати у дворишту Историјског архива „Топлице „Прокупље,Пасјачка 2.

Позив се упућује свим правним лицима која се баве откупом секундарних сировина.

Отварање понуда извршиће се 10.12.2018.год. у 12:30 сати.

Ко буде понудио највећу цену по кг за лим има обавезу утовара  лима приликом преузимања.

 

Рок за достављање понуда: 10.12. 2018 године до 12:00 часова
Начин достављања понуда: На адресу Наручиоца, Историјски архив „Топлице“ , Пасјачка бр.2.  18400 Прокупље
Обавезни елементи понуде: Образац понуде
Критеријум за избор најповољније понуде: Највиша  понуђена цена по килограму.
Особа за контакт: Зоран Младеновић, 027/329-546

 

Попуњен, потписан и оверен Образац понуде  се доставља на адресу наручиоца Историјски архив „Топлице“ , Пасјачка бр.2.  18400 Прокупље.

Образац понуде можете преузети на следећем линку: Образац понуде

 

Page 2 of 712345...Last »
© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM