Радионица о конзервацији архивске грађе

Дана 23. новембра 2018. године у Међуопштинском историјском архиву у Чачку одржана је радионица „Превентивна конзервацијa архивске грађе и регистратурског материјала“ у организацији Друштва конзерватора Србије. Радионицу је подржало Министарство културе и информисања РС. У раду радионице је учествовало 31 архивистa (од тога четворо из чачанског Архива) из 10 архива: Ниша, Крагујевца, Новог Пазара, Краљева, Ужица, Прокупља, Лесковца, Пирота, Врања и из Чачка. Радионица се састојала из предавања интерактивног типа која су праћена PowerPoint презентацијама и практичних вежби након сваког предавања, које су имала за циљ да учесницима помогну у разумевању обрађених тема и припреме их за практичну примену стеченог знања.

   

Опширније на следећем линку:

http://www.arhivcacak.org.rs/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=150&cntnt01returnid=147

Прилог РТС о Историјском архиву „Топлице“

Поводом успешно реализованог  пројекта у оквиру  конкурса ‘Градови у фокусу’ , замена кровне конструкције на Историјском архиву Топлице , који је финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије, екипа новинара РТС боравила је у просторијама Архива и забележила следећи прилог:

Опширније на следећој страници :http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/56/srbija-danas/3329430/prokuplje-arhivska-gradja-konacno-u-odgovarajucem-prostoru.html?fbclid=IwAR3ZwPEDUOKq_-2Xq0Ig8PSKNTZKO30MhRgWN_FjNfKOKuWQ8Mp4FUi2M70

 

Радови на изолацији крова зграде Историјског архива „Топлице“ успешно приведени крају

Захваљујући повољним веменским приликама и изузетном  залагању  радника  који су радили на реновирању , изолација крова зграде Историјског архива „Топлице“ завршена је у предвиђеном року и на најквалитетнији начин. Радови су почели 8. октобра и трајали су до 6. новембра 2018. године. Подсетимо, Историјски архив „Топлице“ је за  пројекат  “Енергетска санација зграде архива“ , од Министарства културе и информисања  Републике Србије добио средства  од око 5.000.000, 00 динара. У јавној набавци радова – изолација крова,  најповољнија  је била  пунуда понуђача Сам Перић ПР из Крушевца.

Наредне фотографије илуструју ток радова од почетка до самог краја.

       

Одлука о додели уговора у јавној набавци радова – изолација крова

            У јавној набавци радова – изолација крова, бира се као најповољнија понуда понуђача Сам Перић ПР из Крушевца, Р. Тодоровића Тоше бр. 9, заведена код наручиоца под бр. 01-418 од 10.09.2018.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних радова.

Увид у одлуку можете остварити на следећем линку :  odluka o dodeli ugovora

 

Јавна набавка за извођење радова на изолацији крова зграде Архива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Историјски архив „Топлице“, ул. Пасјачка бр. 2, Прокупље.
Врста наручиоца: Установа.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Набавка радова.
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су радови на изолацији крова зграде архива
Ознака из општег речника набавке: 45261410 – Радови на изолацији крова
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације:Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну
документацију у просторијама Историјског архива „Топлице“ Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2,18400
Прокупље,сваког радног дана од 08,00 – 14,00 сати, на порталу Управе за јавне набавке, на интернет
страни наручиоца: www.arhivtoplice.org.rs .
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:Понуђач подноси понуду непосредно или путем
поште,у затвореној коверти са назнаком“понуда за јавну набавку 1/2018-изолација крова“ на адресу
наручиоца Историјски архив „Топлице“,ул.Пасјачка бр. 2,18400 Прокупље.
Понуђач је обавезан да на полеђини коверте(омота) упише назив,адресу,број телефона и контакт особу.Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе
за јавне набавке. Благовременим понудама сматраће се оне понуде које буду приспеле у просторије
наручиоца најкасније до 10.09.2018.год. до 10:00 сати без обзира на начин достављања.Понуда мора да
буде јасна, недвосмислена,читко исписана и оверена печатом и потписом овлашћеног лица.
Место, време и начин отварања понуда:Јавно отварање приспелих понуда одржаће се истог дана по
истеку рока за подношење понуда, односно дана 10.09.2018.год. у 10:30 сати на напред наведеној адреси
за подношење понуда.Отварање понуда врши Комисија по редоследу приспећа.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда,Комисији за јавну набавку доставе
пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити
заведено код понуђача,оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора, односно обустави поступка биће донета у оквирном
року од 10 дана од дана отварања понуда.
Лица за контакт:Све информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног
дана у времену од 08,00 – 14,00 сати на телефон 027/329-546 или email: arhiv@prokuplje.org.rs Особa за
контакт: Милош Ђокић 062/8824224.

Комисија за спровођење

 

Потребну документацију преузмите овде:

Конкурсна документација

Посета министра културе и информисања Владана Вукосављевића Историјском архиву „Топлице“

Господин Владан Вукосављевић, министар културе и информисања Владе Републике Србије , посетио је 12. 07.2018. године Историјски архив „Топлице“. Том приликом министар се уверио на који начин се троше средства  за унапређење рада Архива , одобрена од стране Владе Републике Србије. У разговору са директором Историјског архива „Топлице“ , Миланом Стојановићем, изражено је обострано  задовољство досадашњим постигнутим резултатима и најављене су  нове инвестиције, како у сврху побољшања услова и рада у Историјском архиву „Топлице“, тако и у осталим установама културе у Прокупљу.

DSC_6514  DSC_6523  DSC_6536  DSC_6532

Одржан састанак директора установа културе са већницом за културу Општине Прокупље, Милицом Ерић.

На састанку директора установа културе са већницом за културу Општине Прокупље, Милицом Ерић, говорило се о успешним  пројектима код Министарства Културе и о будућим плановима. Више о састанку на следећем линку: http://toplickevesti.com/ministarstvo-se-otvorilo-ustanove-kulture-iz-prokuplja-dobile-10-miliona.html

 

kultura-1

Одобрен пројекат “ Енергетска санација зграде архива“

 

Историјски архив „Топлице“ је за свој нови пројекат  “ Енергетска санација зграде архива“ , од Владе Србије добио средства  од око 5.000.000, 00 динара.

Хвала Министарству културе на досадашњој подршци .

http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/na-konkursu-gradovi-u-fokusu-2018-150-miliona-dinara-za-22-projekata

„Топлички устанак 1907 – 2017“ у Новом Саду

 

Данас је, у Музеју Војводине, отворена изложба „Топлички устанак 1917 – 2017“ Народног музеја Топлице у Прокупљу.

Изложбу је отворио Мирослав Штаткић, покрајински секретар за културу јавно информисање и односе с верским заједницама.

Аутори изложбе су: Дарко Жарић, виши кустос историчар Народног музеја Топлице Прокупње и Милан Стојановић, виши архивиста Историјског архива у Прокупљу.

На изложби су говорили др Драго Његован, директор Музеја Војводине, и професор др Саша Марковић, историчар.

СТРУЧНА РАДИОНИЦА АДС – Преузимање архивске грађе – анализа постојеће праксе

У организацији Архивистичког друштва Србије и Историјског архива Прокупље одржана је 12. маја 2017. године стручна радионица, прва од планиране четири у 2017. години. Радионици је присуствовало преко 80 представника архива из целе Србије и регистратура из Топличког округа. Тема прве радионице била је: Преузимање архивске грађе – анализа постојеће праксе.

Присутне је поздравио дирeктор Историјског архива“Топлице“ у Прокупљу Милан Стојановић, затим председник Архивистичког друштва Србије, Мирослав Дучић и заменик председника општине Прокупље, Мирољуб Пауновић.

Радно председништво чинили су: Зоран Вељановић, Слободанка Цветковић и Драган Лекић.

 

1   2   4   5   6   7   8   9   11   12

Page 2 of 3123
© Copyright arhivtoplice.org.rs - Designed by KVS SYSTEM